ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

    AquaLife > ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е приоритет за „БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД – AquaLife Sport&Hotel. Поради това обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК BG200961766, регистрирано в Агенцията по вписванията Добрич, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, 9300, ул. Независимост, № 2А, ет.35. ап. кантора №2 тел. + 359 884 95 00 33; е-mail: info@aqualife-sport.com

Уебсайт: http://aqualife-sport.com „БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД е администратор на лични данни по смисъла чл.4, параграф 7 от Регламент 2016/679. Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

II. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва следните видове лични данни:

  • две имена,
  • телефонен номер,
  • адрес за доставка на пратка, в случаите, когато изпращаме такава; – електронна поща;
  • местожителство /град/село/;
  • година на раждане;
  • заглавие на длъжността.

III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от
Регламент 2016/679 във връзка с чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR,
а именно:
– чл. 6 , параграф1, б. „а“от GDPR – Вие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни
за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти, анкети
и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, ел.поща, телефон, година на
раждане, местоживеене, потребителски профил, заглавие на длъжността.
Когато се включвате доброволно в анкета или форма за запитване, организирана от
АДМИНИСТРАТОРА на неговата страница във ФЕЙСБУК или на интернет страницата му http://
aqualife-sport.com, Вие се съгласявате последният да обработва Вашите лични данни: потребителско
име и/или потребителски профил. В случай, че спечелите награда, за нейното изпращане следва да
предоставите гореописаната информация. Последната ще се приеме и обработва от
АДМИНИСТРАТОРА, само след Вашето съгласие. В случай, че не предоставите такова, „БАУТЕК
БЪЛГАРИЯ“ ООД не може да обработва горните данни и да изпрати съответната информация.
Когато се включвате доброволно в анкета или форма за запитване, Вие предоставяте гореописаните
данни доброволно на хартиен носител, само с едновременното изразяване на съгласие за това, на
същия хартиен носител. В случай, че не сте декларирали съгласието си, „БАУТЕК БЪЛГАРИЯ“ ООД
незабавно ще унищожи хартиения носител, съдържащ Вашите лични данни. Последните няма да
бъдат обработвани и Вие няма да бъдете поканен на събитие, организирано от АДМИНИСТРАТОРА.
– чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по
който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на
договор. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес,
ел.поща, година на раждане, потребителски профил, заглавие на длъжността.
– чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните
интереси на АДМИНИСТРАТОРА, освен когато пред такива интереси преимущество имат
интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на
личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това
основание са: две имена, телефон за връзка, година на раждане, ел.поща и потребителски
профил, заглавие на длъжността.